Algemene voorwaarden voor Workshops en trainingen

Marije Visscher Coaching

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training of workshop of coaching/supervisie/intervisie is gesloten.
 • Deelnemer (ook wel coachee of cliënt) : de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training of workshop deelneemt.
 • Training of workshop: cursus, workshop, demonstratie, coaching, supervisie, intervisie of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden of het begeleiden van een proces van verandering.
 • Open training: training met deelname door deelnemer(s) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
 • ‘In company’-training: training met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Marije Visscher Coaching, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door Marije Visscher Coaching uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

 1. Inschrijving voor de door Marije Visscher Coaching te verzorgen (open) trainingen of workshops kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per e-mail, de website, per post van het volledig ingevulde inschrijfformulier of door telefonische aanmelding.
 2. Marije Visscher Coaching bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training of workshop tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs. Tevens wordt hierin voor zover van toepassing verwezen naar betalingstermijnen en overige voorwaarden die op de onderhavige opdrachtbevestiging van toepassing zijn.


Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-training of workshop

 1. Ter zake een ‘in company’-training of workshop zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Marije Visscher Coaching.
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-training of workshop komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Marije Visscher Coaching is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.


Artikel 5. Prijzen van (open)training of workshop

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op de website of in de meest recente brochure die door Marije Visscher Coaching is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
 2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per email/ elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 3. In de prijzen zijn de kosten voor het trainings- of workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 4. Als op een training of workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-training of workshop

 1. De prijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. In de geoffreerde prijs zijn de kosten voor het trainings- of workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een training of workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 of na deelname aan een training of workshop zoals vermeld in artikel 3 of zendt Marije Visscher Coaching een factuur met betrekking tot de training of workshop aan de opdrachtgever. De factuur dient te worden betaald uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt per bancaire overschrijving.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 3. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 

Artikel 8: vertrouwelijkheid en geheimhouding

1 Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
2 Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Artikel 9. Verplaatsing data ‘in company’-training of workshop door de opdrachtgever

Een trainings- of workshopdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige trainingsbedrag verschuldigd.

 

Artikel 10. Annulering deelname aan open training of workshop door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open training of workshop is uitsluitend mogelijk bij schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste trainings- of workshopdag.
 2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste trainings- of workshopdag wordt 30% in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste trainings- of workshopdag zal 50% van het verschuldigde bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste trainings- of workshopdag is het volledige bedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de trainings- of workshopovereenkomst na aanvang van de training of workshop is niet mogelijk.
 4. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing.

 

Artikel 11. Verhindering van de deelnemer

 1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training of workshop, is vervanging door een andere deelnemer niet mogelijk tenzij Marije Visscher Coaching daar schriftelijke toestemming voor heeft verleend. Inhalen van de trainingsdag is onder voorbehoud in onderling overleg met Marije Visscher Coaching, hiervoor is opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training of workshop op andere data of datum, mits deze beschikbaar is.
 3. Annulering door de deelnemer is kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de training of workshop. Bij annulering binnen 14 dagen ervoor wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht. Bij recht op restitutie van kosten krijgt de deelnemer het bedrag binnen 14 dagen teruggestort.
 4. Indien er geen vervanger is voor de verhinderde deelnemer worden de volledige kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 12. Annulering door Marije Visscher Coaching

Marije Visscher Coaching behoudt zich het recht voor de training of workshop te annuleren tot uiterlijk twee (2) dagen voor de eerste trainings- of workshopdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Marije Visscher Coaching zal het door de opdrachtgever betaalde geld binnen 14 dagen vanaf de datam annulering restitueren. Indien mogelijk biedt Marije Visscher Coaching de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het geld niet gerestitueerd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Marije Visscher Coaching is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training of workshop of coaching/intervisie/supervisie van Marije Visscher Coaching of de annulering van de trainings- of workshopovereenkomst door Marije Visscher Coaching, tenzij aan Marije Visscher Coaching opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Marije Visscher Coaching op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Marije Visscher Coaching heeft een inspanningsverplichting bij coaching, supervisie, intervisie en trainingen/workshops, echter geen resultaatsverplichting

 

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte trainings- of workshopmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training of workshop, het trainings- of workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training of workshop worden door Marije Visscher Coaching voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marije Visscher Coaching is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainings- of workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 15. Vervanging docent of trainer

Marije Visscher Coaching is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer. Uiteraard met behoud van kwaliteit van de ingezette trainer.

Artikel 15. Reclame

 1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of een met de training of workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training of workshop en deze te richten aan Marije Visscher, eigenaar van Marije Visscher Coaching. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
 2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

 

Artikel 16. Klachtenprocedure

 1. Marije Visscher Coaching behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Marije Visscher Coaching verwacht ook van de klager een vertrouwelijke omgang met alles wat de klacht betreft.
 2. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard. Alle klachten worden behandeld door Marije Visscher Coaching.
 3. Na ontvangst van de klacht deelt Marije Visscher Coaching binnen 7 dagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.
 4. Binnen 4 weken na hoor en wederhoor neemt Marije Visscher Coaching een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht. Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 5. Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.
 6. De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de status van de klacht.
 7. In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht, kan een klacht ingediend worden bij de klachtencommissie van de LVSC,www.lvsc.eu/tips-klachten-en-procedure, waarbij Marije Visscher is aangesloten.
 8. Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor Marije Visscher Coaching bindend. De eventuele consequenties voor marije Visscher Coaching worden binnen 4 weken afgehandeld. Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond. De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van twee jaar bewaard.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Marije Visscher Coaching en overeenkomsten tussen Marije Visscher Coaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij de wet anders voorschrijft.